موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

فرهنگ عمومی (مطالعه ی موردی نگرش به فعالیت های اجتماعی زنان استانکردستان ،شهرستان سقز)

عنوان مقاله

فرهنگ عمومی (مطالعه ی موردی نگرش به فعالیت های اجتماعی زنان استانکردستان ،شهرستان سقز)

همایش

کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، علوم آموزشی ، حقوق و علوم اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان فرهنگ عمومی )مطالعه ی موردی نگرش به فعالیت های اجتماعی زنان
شهرستان سقز( می باشد .این پژوهش با اهداف شناختی و کاربردی و با استفاده از روش تحلیلی و
توصیفی بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه و پرسشنامه است. در این مقاله افراد مورد
بررسی جوانان دارای 20 سال به باالی باسواد؛ ساکن شهر سقز می باشد . در این روش حجم
آماری)حجم نمونه( با استفاده از روش کوکران با خطای 5 درصد خواهد بود . این مقدار نمونه مجموعا
400 نفر می باشد که 350 نفر از این تعداد متعلق به باسوادان باالی 20 سال می باشد که از گروه های
مختلف جامعه شامل دانشجویان و کارمندان سازمان های مختلف می باشد و 50 نفر آن هم شامل
کارشناسان حرفه ای و صاحب نظران باالی 30 سال و حداقل میزان تحصیالت آنان کارشناس ارشد بوده
است ، می باشد. اطالعات مورد نیاز توسط پرسشنامه از این افراد گردآوری شده و از شاخص های فراوان
فرهنگ عمومی استفاده شده است که با میزان تحصیالت ، سن ، شغل ، جنسیت افراد و غیره مورد
بررسی قرار گرفت. پرسش نامه ابزار اصلی جمع آوری اطالعات و از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی
ضرایب همبستگی یافته شد. برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتیجه ی
تحلیل ضریب الفای کرونباخ با مقدار ./737 نشان از حجم باالی این پایایی دارد.

کلمات کلیدی

فرهنگ عمومی، زنان، مشاغل، شاخص

مطالب مرتبط

Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom)

عنوان Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom) کنفرانسکنفرانس بین …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

multi – criteria decision in the collaborative economy 

عنوان multi – criteria decision in the collaborative economy کنفرانس پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه پوستر چکیده …

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه

عنوان ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه کنفرانس سومین کنفرانس …

2 دقیقه مطالعه مشاهده

1 نظر ارسال شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *