موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

مقالات منتشر شده

متد های کسب و کار در متاورس

پنجمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان و هوشمند سازی

ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی در میزان رضایتمندی شهروندان

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی (مطالعه ی موردی نگرش به فعالیت های اجتماعی زنان استانکردستان ،شهرستان سقز)

صنایع دستی و کسب و کار خانگی در ایران

صنایع دستی و کسب و کار خانگی در ایران (مطالعات اجتماعی)

ارزیابی و مداخله مبنی بر شواهد برای اختلال نافرمانی مخالف و اختلال سلوک در روانشناسی مدرسه

multi - criteria decision in the collaborative economy 

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

Investigating the relationship between mass building in housing development and entrepreneurial business(case study: Pardisan settlement of Qom)

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری