موسسه علمی پژوهشی شادی
موسسه علمی پژوهشی شادی

موسسه علمی پژوهشی شادی

خدمات کتاب

ویرایش کتاب

اخذ مجوز شابک

اخذ مجوز فیپا کتاب

تهیه و ساخت پاور پوینت از کتاب

ثبت کتاب در خانه کتاب

ثبت کتاب در کتابخانه ملی

حروف چینی کتاب

خلاصه سازی کتاب

صفحه آرایی کتاب

مشاوره تهیه تالیف و نگارش کتاب

ویراستاری کتاب